Klauzula RODO

Klauzula informacyjna RODO dla zarejestrowanych użytkowników serwisu Agencja Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach    

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. Może się Pani/Pan skontaktować z administratorem w następujący sposób:
1) listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
2) przez e-mail: administrator.danych@us.edu.pl

2. Inspektor ochrony danych
Może Pani/Pan się kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:
1) listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
2) przez e-mail: iod@us.edu.pl

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
- Pani/Pana dobrowolna, świadoma zgoda na przetwarzanie danych osobowych tj. imię i nazwisko, adres mailowy, nazwa redakcji, w celu umożliwienia rejestracji i korzystania z serwisu. Tylko zarejestrowani i zalogowani użytkownicy mogą korzystać ze wszystkich możliwości oferowanych przez serwis.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku ich niepodania nie będzie Pani/Pan mogła skorzystać z wszystkich możliwości oferowanych przez ww. serwis.

4. Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny dla zrealizowania ww. celu ich przetwarzania, jednakże nie dłużej niż do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.

5. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane nie będziemy przekazywać podmiotom trzecim.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie, które nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres e-mailowy: ain.us.edu.pl.
2) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
3) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
4) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania. Prawo to nie przysługuje, gdy przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji obowiązków wynikających
z przepisów prawa;
5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
6) prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Source URL: https://ain.us.edu.pl/klauzula-rodo