Wróć do poprzedniej strony

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu Agencja Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego (www.ain.us.edu.pl)

1. Informacje ogólne:

a) Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Agencja Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego (dalej „AIN”) – prowadzonego pod adresem URL: www.ain.us.edu.pl – oraz warunki usług świadczonych w AIN drogą elektroniczną.

b) Właścicielem praw do treści opublikowanych w AIN jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice (dalej: „Właściciel”).

c) Wydawcą i administratorem AIN jest Centrum Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Śląskiego (dalej: „Wydawca”).

d) Definicje:

 • Użytkownik serwisu –  każda osoba, która założy konto w systemie (dalej: „Użytkownik)”;
 • Autor badań – naukowiec Uniwersytet Śląskiego, którego działalność naukową przybliżają materiały umieszczone w serwisie (dalej: „Autor badań”);
 • Osoba cytowana – naukowiec Uniwersytetu Śląskiego, której wypowiedzi pojawiają się w materiałach umieszczonych w serwisie, innych niż te dotyczące konkretnych badań naukowca (dalej: „Osoba cytowana”);
 • Autor zdjęć – osoba, która jest autorem materiału zdjęciowego zamieszczonego w serwisie (dalej: „Autor zdjęć”);
 • Autor materiału graficznego – osoba, która jest autorem materiału graficznego (infografiki, schematu, wykresu, tabeli itp.) zamieszczonego w serwisie (dalej: „Autor materiału graficznego”).

 

2. Zasady korzystania z treści publikowanych w serwisie Agencja Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego:

a) Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3 poniżej, korzystanie z materiałów udostępnianych w AIN jest bezpłatne – zarówno w zakresie dostępu, jak również kopiowania i dalszego wykorzystywania.

b) Zamieszczone w AIN treści (teksty, zdjęcia, dźwięki, filmy, grafiki) można wykorzystywać w sposób nieodpłatny i niewyłączny, na czas nieoznaczony, na następujących polach eksploatacji:

 • w artykułach publikowanych w prasie drukowanej;
 • w artykułach publikowanych na portalach internetowych;
 • w audycjach i materiałach radiowych;
 • w audycjach i materiałach telewizyjnych.

c) Zamieszczone w AIN treści (teksty, zdjęcia, dźwięki, filmy, grafiki) można wykorzystywać bezpłatnie pod następującymi warunkami:

 • wymagana jest rejestracja w AIN;
 • wymagane jest każdorazowe wyraźne wskazanie Autora badań, Osoby cytowanej, Autora zdjęcia lub Autora materiału graficznego według jednego z poniższych wzorów:
  • w przypadku Autora badań w materiałach o badaniach naukowca: [stopień naukowy] [imię i nazwisko] z [nazwa instytutu] [nazwa wydziału] Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
  • w przypadku Osoby cytowanej w materiałach innych niż te dotyczące konkretnych badań naukowca : [stopień naukowy] [imię i nazwisko] z [nazwa instytutu] [nazwa wydziału] Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
  • w przypadku Autora zdjęć zgodnie z opisem z pola „Autor zdjęcia” w danym materiale zdjęciowym,
  • w przypadku Autora materiału graficznego zgodnie z opisem pola „Autor” w danym materiale graficznym:
 • w przypadku materiałów zdjęciowych i graficznych wymagane jest ich podpisanie zgodnie z opisem pola „Podpis”;
 • w przypadku materiałów, które pojawiły się już w innych serwisach Uniwersytetu Śląskiego, oraz materiałów premierowych przygotowanych przez pracowników Centrum Komunikacji Medialnej UŚ wymagane jest każdorazowe wyraźne wykazanie autorstwa według wzoru: autor: [imię i nazwisko];
 • w przypadku materiałów tekstowych, które pojawiły się już w innych serwisach Uniwersytetu Śląskiego, wymagane jest każdorazowe zamieszczenie odnośnika (hiperłącza) do treści w danym serwisie;
 • wymagane jest każdorazowe powołanie się na źródło w postaci podpisu: „Źródło: www.ain.us.edu.pl”;
 • wszystkie teksty, dźwięki i filmy można wykorzystywać zarówno w całości, jak i w części, także dokonując ich modyfikacji lub łącząc z innymi treściami, jednakże wyłącznie pod warunkiem:
  • zachowania zasadniczej treści merytorycznej oryginalnego materiału,
  • zachowania zasadniczej treści zgodnej z obowiązującym prawem, normami społecznymi, dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej, a także z postanowieniami Regulaminu.

Wykorzystywanie przez Użytkownika usług i treści, dostępnych w serwisie AIN, z naruszeniem powyższych warunków uprawnia Właściciela do wystosowania żądania usunięcia materiałów oraz zaprzestania ich wykorzystywania.

 • materiały zdjęciowe i materiały graficzne (infografiki, grafiki, schematy, wykresy, tabele można wykorzystywać wyłącznie w oryginale – tj. bez prawa do ich jakiejkolwiek modyfikacji – oraz pod warunkiem opublikowania ich razem z tekstem, do którego zostały dołączone w AIN i pod jednoczesnym warunkiem wykorzystania minimum 50% objętości (liczby znaków) danego tekstu;
 • materiały filmowe można osadzać, wykorzystując kod podany w AIN.

d) W przypadku gdy materiały zdjęciowe i/lub graficzne towarzyszą materiałowi tekstowemu rekomenduje się wykorzystanie obu rodzajów materiału – uchroni to materiał zdjęciowy i/lub graficzny od funkcjonowania w oderwaniu od merytorycznego kontekstu zawartego w materiale tekstowym.

 

3. Zakaz wykorzystywania treści w materiałach reklamowo-promocyjnych:

Zamieszczone w AIN treści można wykorzystywać wyłącznie w zakresie użytku informacyjnego. Korzystanie z nich w innych celach, w szczególności komercyjnych, marketingowych, reklamowych czy promocyjnych wymaga osobnej, pisemnej zgody Właściciela oraz pisemnej zgody Autora badań.

 

4. Informacje techniczne i prawne:

a) Do korzystania z AIN i udostępnianych w jego ramach usług wymagane jest: połączenie z siecią internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron WWW.

b) Każdy użytkownik, z momentem rozpoczęcia korzystania z AIN i udostępnianych w ramach AIN usług, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz regulaminów innych świadczonych przez Wydawcę usług wybranych przez użytkownika (o ile usługi te posiadają odrębne regulaminy).

c) Dane osobowe użytkowników AIN są przetwarzane z zachowaniem wymogów art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

d) Ze względu na uwarunkowania techniczne Wydawca nie gwarantuje, że informacje i materiały przesyłane za pomocą internetu w systemie AIN dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Wydawca nie zapewnia również, że przeglądanie stron będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że użytkownik uzyska dokładnie te informacje, których szukał.

e) Zarówno AIN jako całość, jak i poszczególne jego elementy podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001r. (Dz. U. z 2001r. nr 128 poz. 1402 z późn. zm.); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503 z późn. zm.); ustawy prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000r. (t.j. Dz. U. z 2003r. nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).

f) Użytkownicy korzystają z AIN na własną odpowiedzialność i ryzyko. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje korzystania przez użytkownika z AIN, w szczególności za jakiekolwiek decyzje podjęte przez użytkownika na podstawie informacji uzyskanych w AIN.

 

5. Konto użytkownika:

a) Użytkownik odwiedzający AIN ma możliwość zarejestrowania się (założenia konta).

b) Konto jest udostępnianą w AIN usługą elektroniczną (dalej „Konto”). Konto umożliwia zarejestrowanemu użytkownikowi pełne korzystanie z dodatkowych funkcjonalności AIN, w szczególności uprawnia go do otrzymywania newslettera oraz korzystania z treści na zasadach opisanych w Regulaminie.

c) Użytkownikiem Konta może zostać osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Konta za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. W braku takiej zgody osoby niepełnoletnie zobowiązanie są do niezwłocznego zaprzestania korzystania z AIN.

d) Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z usług oraz treści dostępnych w serwisie AIN w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi, dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej, a także z postanowieniami Regulaminu. Wykorzystywanie przez Użytkownika usług i treści, dostępnych w serwisie AIN, z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

e) Proces rejestracji:

 • użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny, podając adres e-mail (w domenie medium, dla którego pracuje), swoje imię i nazwisko, nazwę redakcji (dla której pracuje) oraz opcjonalnie typ medium (prasa, radio, telewizja, internet);
 • na podany e-mail jest wysyłany komunikat z jednorazowym linkiem do logowania;
 • należy wejść na podaną stronę, kliknąć „Zaloguj” i w formularzu ustawić hasło.

f) Odnowienie rejestracji

 • co sześć miesięcy system będzie automatycznie wysyłał do użytkownika e-mail z linkiem, w który należy kliknąć, aby potwierdzić, że użytkownik w dalszym ciągu jest członkiem redakcji zadeklarowanej w momencie rejestracji

 

6. Ochrona danych osobowych:

a) Założenie konta, o którym mowa w pkt. 5 powyżej, jest równoznaczne z wyrażeniem przez użytkownika zgody na przetwarzanie podanych w procesie rejestracji danych osobowych w celu świadczenia przez Uniwersytet Śląski w Katowicach usług opisanych w Regulaminie.

b) Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Śląski.

c) Dane osobowe użytkowników są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celach związanych z świadczeniem przez Uniwersytet Śląski w Katowicach usług opisanych w Regulaminie.

d) Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, w szczególności uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, oraz uzyskania informacji na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania. Użytkownik ma również prawo żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub usunięcia swoich danych osobowych.

e) Pełna treść klauzuli informacyjnej RODO dla Użytkowników serwisu dostępna jest pod adresem: ain.us.edu.pl/klauzula-rodo.

 

7. Postanowienia końcowe:

a) Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie AIN. Wydawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie.

b) W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w Regulaminie, Wydawca poinformuje o tym niezwłocznie użytkowników poprzez publikacje jednolitego tekstu Regulaminu na stronie AIN.

c) Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na skuteczność praw nabytych przez Wydawcę na podstawie poprzednich wersji Regulaminu.

d) Wydawca dołoży wszelkich starań w zakresie prawidłowego funkcjonowania AIN i poszczególnych usług dostępnych w AIN, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu AIN lub dostępnych w nim usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od Wydawcy.

e) Wydawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania AIN w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzaniem nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania AIN. Wydawca dołoży starań, by tego rodzaju przerwy następowały w godzinach nocnych.

f) Wydawca zastrzega sobie prawo zawieszania lub zaprzestania udostępniania niektórych usług, jak również dokonywania zmian funkcjonalności w obrębie tych usług.

 

8. Kontakt:

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania AIN winny być zgłaszane na adres mailowy: ain@us.edu.pl.

Strony w dziale:

Strony w dziale: